سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهره ماجدی اصل – تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی
امین سالم – تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی
سیامک شفقتیان – تهران،آزمایشگاه فنی مکانیک خاک وزارت راه و ترابری

چکیده:

در این تحقیق یک نرم افزار جدید جهت محاسبه دمای واقعی سوختهای گازی ارائه شده است. در این نرم افزار پارامترهای موثر در فرآیند احتراق انواع سوختهای گازی، بررسی شده است. ترکیب سوخت گازی، دمای اولیه سوخت، درصد هوای اضافی، دمای اولیه هوای ورودی، نسبت نیتروژن به اکسیژن در هوای مصرفی، فشار عملیاتی، دبی و دانسیته سوخت و خصوصیات نازل به عنوان متغیرهای ورودی از کاربر دریافت می گردند. در این نرم افزار تاثیر پارامترهای ذکر شده بر دمای شعله با رسم نمودارهایی به سهولت قابل بررسی است. با توجه به نتایج به دست آمده، اثر افزایش غلظت اکسیژن هوای احتراق در بالا بردن میزان دمای واقعی شعله، به مراتب بیشتر از پیش گرم کردن هوای احتراق می باشد. اثر عوامل مختلف بر روی طول شعله نیز با این نرم افزار قابل بررسی است. در ادامه از شبکه های عصبی جهت پیشگویی دمای واقعی شعله استفاده شده است. شبکه ها با
استفاده از اطلاعات به دست آمده از نرم افزار مذکور آموزش داده شده ست. در نهایت نشان داده شده است که مدل شبکه عصبی می تواند دمای واقعی شعله را با دقت کافی برای گستره زیادی از شرایط عملیاتی پیشگویی نماید.