سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا احمدی فرد – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای مقایسه نواحی تصویر که تحت انتقال هندسی افاین قرار گرفته اند ارائه خواهد شد. در این روش ابتدا نواحی متناظر را به نحوی نرمالیزه می کنیم که به کمک یک انتقال هندسی چرخشی بر هم منطبق گردند. برای این منظور از توصیف آماری نواحس استفاده می کنیم. سپس برای هر شکل نرمالیزه شده هیستوگرامی در مختصات قطبی تعریف کرده و با مقایسه هیستوگرامهای نواحی، شباهت بین آنها را محاسبه می نماییم. برتری روش ارائه شده نسبت به روش های موجود عدم نیاز به استخراج نقاط کلیدی تصویر و تغییر ناپذیری عمل مقایسه پیشنهادی در برابر انتقال هندسی افاین می باشد. نتیجه آزمایشات نشان می دهد که به کمک روش ارائه شده بخوبی می تواند نواحی مشابه و متناظر را حتی در حضور نویز و یا انتقالهای هندسی دشوار شناسایی نمود.