سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمود محمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال وبخت
عبدالامیر معزی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان می باشد. کمبود آهن در اندام های گیاهی موجب اختلال در متابولیسم آنزیم ها، تنفس گیاه، کاهش میزان سبزینه و فتوسنتز و کاهش عملکرد کمی و کیفی گیاهان می گردد (۱، ۴و۵) . کلروز آهن یک مشکل تغذیه عمومی در اکثر باغهای مرکبات موجود در خاکهای آهکی و قلیایی می باشد (۳و۵). گیاهانی که دچار کمبود آهن می گردند زردی مشخصی بین رگبرگهای برگ های جوان آنها ظاهر می گردد (۳و۴) . تجزیه بافتهای گیاهی یکی از روشهای معمول جهت تشخیص کمبودهای عناصر غذایی می باشد. اما بررسی های انجام شده درگیاهان مختلف نشان می دهد غلظت آهن موجود در برگهای کمبود دار اغلب برابر یا بیشتر از غلظت آهن در برگ های سبز می باشد، علت چنین رفتاری ناشی از عدم کارآیی آهن درون برگ و یا عدم توانایی برگ در احیاء آهن سه ظرفیتی به دو ظرفیتی می باشد (۲، ۳و۵). این تحقیق با هدف تعیین مناسبترین غلظت، نسبت، pH ، زمان عصاره گیری و طول موج دستگاه اسپکتروفتومتر جهت اندازه گیری Fe2+ در مرکبات انجام گردید.