سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن منصف – استادیار دانشکده برق و کامپیوتر – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
سعید لطفی فرد – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برق – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله یک الگوریتم جدید برای حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل موجک و ANFIS به منظور تشخیص جریان خطا از جریان هجومی ارائه می گردد. این الگوریتم براساس تفاوت دامنه ضرایب تبدیل موجک در یک باند فرکانسی خاص ناشی از جریان خطا و جریان هجومی طراحی شده است. در این روش با استفاده از ANFIS خروجی ای بدست می آید که در شرایط جریان خطا دارای مقدار یک و در شرایط جریان هجومی دارای مقدار صفر است. با استفاده از الگوریتم پیشنهادی می توان جریان خطا را از جریان هجومی در مدت زمان کمتر از نیم سیکل بهطور دقیق تشخیص داد. از مزایای دیگر این روش، عدم نیاز به انتخاب مقادیر آستانه در الگوریتم تشخیص خطا و همچنین تعداد کم الگوهای مورد نیاز برای آموزش سیستم فازی است. با شبیه سازی حالتهای مختلف و کلیدزنی برروی ترانسفورماتور قدرت عملکرد بسیار مناسب این الگوریتم نشان داده می شود. به این منظور بخشی از شبکه قدرت ایران شامل ترانسفورماتور قدرت و خطوط ارتباطی، توسط نرم افزار PSCAD/EMTDC شبیه سازی شده است. اجزای سیستم مورد مطالعه به گونه ای مدلسازی شده اند که عوامل مهم تاثیر گذار در مؤلفه های جریان تفاضلی در نظر گرفته شوند.