سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد افراشته – دانشجوی کارشناسی ارشد، قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای قدر
داود عرب خابوری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری س
سیدمحمد شهرتاش – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری س

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای تشخیص و کلاسه بندی خطا در شبکه های انتقال با استفاده از منطق فازی ارائه شده اسـت . الگوریتم معرفی شده از جریان فازهـا اسـتفاده مـی کنـد و بـا اســتفاده از آنهــا وقــوع خطــا را تشــخیص داده و نــوع آن را شناسایی می کند . از ATP برای تولید اطلاعات حالت عادی و حالتهای مختلف خطا استفاده شده است . سـپس بـرای ن شـان دادن کارآیی روش جدید دو روش مبتنی بر منطق فازی قبلـی به طور خلاصه معرفی شده اند و نتایج باهم مقایسه شده انـد که نشان دهنده دقت و سرعت بیشتر روش جدید نسـبت بـه روشهای قبلی است .