سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرامرز هرمزی – استاد یار دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان

چکیده:

برای تعیین رفتار یک ظرف همزده بعنوان یک دستگاه فرآیندی، لازم است توزیع زمان اقامت (RTD) سیال درون آن ظرف معلوم باشد. معمولا این اطلاعات با روش تجربی تحریک-پاسخ ١ بدست می آید. در این مقاله روش جدیدی برای تعیینRTDدرون ظروف همزده ارائه شده است. این روش بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)بوده و یک روش محاسبات عددی (نه تجربی) م یباشد.
سه بعدی برای تعیین سرع تهای فاز مایع درون ظرف همزده توسعه داده شده CFD در این روش، ابتدا یک مدل است. تطابق خوبی میان داده های محاسبه شده و مقادیر تجربی موجود در مقالات منتشر شده مشاهده و بزرگترین مقدار اختلاف کمتر از ٥ درصد بود.منحنی هایRTD با استفاده از این مدل CFD تایید شده، بدست آمد. برای اینکار غلظت یک ردیاب بدون اثر در منطقه خروجی ظرف و نزدیک دیواره محاسبه شد. سپس اثر سرعت دورانی پروانه همزن رویRTD در این ظرف مطالعه شد. بدین ترتیب با استفاده از این مدل اثر پارامترهای مختلف رویRTD و سایر عملکردهای این ظرف نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد و این برتری روشCFDنسبت به روش تجربی مرسوم می باشد.