سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاظم زارع – بخش مهندسی برق . دانشگاه تربیت مدرس
محمود رضا حقی فام – بخش مهندسی برق . دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بازارایی در شبکه در سیستم های توزیع با تغییر حالت کیلید ها و معمولا برای کاهش تلفات انجام می گیرد . بازارایی یک مسئله بهینه سازی پیچیده ای می باشد . یک جستجوی جامع بطور قطع می توان جواب بهینه را پیدا کرد . ولی این روش زمان بر است . در این مقاله لبتدا یک روش مدلسازی موثر شبکه معرفی شده و سپس بر اساس الگوریتتم ژنتیک و رونش موثر فوق ساختار بهینه شبکه با کمترین تلفات مشخص می شود . الگوریتم ارائه شده بر روی دو شبکه نمونه شبیه سازی شده و با ساختار پایه مقایسه شده است . نتایج حاصله نشان می دهد که الگوریتم ارائه شده در مدلسازی سریع شبکه های توزیع و کاهش میزان تلفات موئثر می باشد .