سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علی سلاجقه – دانشجوی کارشناسی ارشدمکانیک خاک وپی دانشگاه آزاداسلامی واحداستهبان
سیدمرتضی مرندی – دانشیارگروه مهندسی عمران دانشگاه شهیدباهنرکرمان
غلامرضا کمالی – استادیارگروه مهندسی عمران دانشگاه شهیدباهنرکرمان

چکیده:
امروزه برای شناسایی پتانسیل واگرایی خاکها آزمایشهای مختلفی مورداستفاده قرارمیگیرد که ازمهمترین آنها میتوان به آزمایشهای پین هول کرامپ و هیدرومتری دوبل اشاره کرد معمولابه دلیل عدم قطعیت نتایج هرکدام ازاین آزمایشها برای شناسایی واگرایی خاکها دریک منطقه چندنوع آزمایش مذکور بطورهمزمان روی نمونه های خاک انجام میگیرد هرکدام ازاین آزمایشها مبنای خاصی برای رده بندی میزان واگرایی خاک دارد مثلا آزمایش کرامب خاک را بدین منظوربه چهاررده و آزمایش پین هول به شش رده و.. دسته بندی می کند بدلیل مبناهای مختلف این آزمایشها مقایسه نتایج و ارایه نتیجه نهایی وضعیت واگرایی خاکها همیشه درکارهای مطالعاتی بامشکل مواجه بوده است به همین دلیل دراین پژوهش بااستفاده ازیک عملیات منطقی ریاضی روش جدیدی برای هم مبنا کردن و میانگین گیری ازنتایج مختلف آزمایشهای متعارف تعیین واگرایی خاک ارایه گردیده است که به نظر می رسد این روش بتواند دراین زمینه رافع مشکلات مذکور باشد