سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدجمال الدین خواجه الدین – استادیار دانشکده منابع طبیعی – دانشگاه صنعتی اصفهان – مدیر گروه مرتع و آ

چکیده:

امروزه کار با داده های ماهواره ای روز بهروز رونق بیشتری می گیرد اما روش نمونه گیری صحرائی همراه آن پیشرفت کافی ندارد. بررسی منابع نشان می دهد که اغلب محققین روش مناسبی را برای جمع آوری داده های صحرائی جهت چک کردن پیکسلهای مربوطه انتخاب نمی کنند. چه بسا روشهای انتخابی دارای اشتباهات واضحو اشکار است که محقق را به نتیجه گیری غلط هدایت می کند. از جمله انتخاب کوادرات های خیلی کوچک یا خیلی بزرگ است. در انتخاب کوادرات باید به اندازه پیکسل نیز توجه داشت. در روش پیشنهادی، برای جمع آوری داده های زمینی برای ماهواره MSS5، از روش نمونه برداری طبقه بندی شده (Stratified Sampling) استفاده کرده و سپس با بررسی حداقل سطح ججامعه، کوادرات مناسب آن با اندازه ۲۰ ضربدر ۲۰ متر مربعی را انتخاب نموده و در هرنطقهمطالعه ۱۰ مرتبه تکرار گردید. تکرار کوادراتها بر محیط دایره ای انجام گرفت که تعداد ۹ پیکسل (۳ ضربدر ۳ پیکسل) را پوشش داد. این روش دقت کار را افزایش می دهد و اطلاعات مناسب برای اندازه پیکسل MSS تهیه می کند. همبستگی داده های صحرائی با کمیت داده هایپیکسل ، در این روش دقیقتر و گویاتر بوده و بطور قابل قبولی ارزیابی می کند.