مقاله روش حساس كمي لومينسانس براي سنجش فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: روش حساس كمي لومينسانس براي سنجش فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمي لومينسانس
مقاله سوپراکسيد ديسموتاز
مقاله خواندن ميکروپليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهباشي بهبهاني گلنوش
جناب آقای / سرکار خانم: حاج حسيني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقوقي راد لاله
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: سنجش فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز در بيماري هاي شايعي مانند بيماريهاي قلبي عروقي، سرطان و اختلالات خود ايمني اهميت دارد. در حال حاضر سنجش فعاليت اين آنزيم در زمينه هاي مختلف علمي با كيت هاي وارداتي گران قيمت انجام مي شود. هدف مطالعه حاضر طراحي روش كمي لومينومتري براي سنجش فعاليت آنزيم مذكور به همراه بهبود حساسيت، دقت و سرعت سنجش بود.
مواد و روش ها: در اين روش جهت اندازه گيري فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز در نمونه سرمي به منظور افزايش حساسيت سنجش، از واكنش سوپراكسيد با سوبستراي لومينول و يدو فنول به عنوان شتاب دهنده واكنش در سنجش لومينومتري استفاده شد. حساسيت، دقت درون آزموني و برون آزموني، صحت با آزمون هاي بازيافت و همساني، قياس روش و بررسي همبستگي و توافق روش ها انجام شد. به منظور افزايش دقت و سرعت خواندن، سنجش در ميكروپليت اجرا و خواندن با پليت لومينومتر صورت گرفت.
يافته ها: دامنه عملكرد استاندارد از ۳ تا ۳۰۰ واحد در ميلي ليتر بود. حساسيت روش مورد مطالعه در حد ۰٫۱ واحد در ميلي ليتر محاسبه شد. درصد ضريب تغييرات درون آزموني و برون آزموني به ترتيب كمتر از ۶٫۶ و ۷٫۳ بود. در اين روش درصد بازيافت در آزمون هاي همساني و بازيافت در محدوده ۹۲ تا ۱۱۰ بود. مقايسه نتايج روش مذكور با روش رايج رنگ سنجي ضريب همبستگي پيرسون را ۰٫۹۱۷ نشان داد.
نتيجه گيري: اين روش قادر به اندازه گيري فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز در نمونه هاي سرمي با دقت و صحت قابل قبول است و احتمالا مي تواند جايگزين مناسبي براي روش هاي رنگ سنجي رايج وارداتي باشد.