سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد نخعی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

درسالهای اخیر نیاز به مطالعات جریان غیراشباع درمحیط متخلخل روزبروز افزایش می یابد این نیاز به دلیل کوشهایی بشر جهت دستیابی به افزایش محصولات کشاورزی و استفاده بهینه ازآب وهمچنین بخاطر جلوگیری ازنابودی منابع آب و خاک تحت تاثیر موادسمی صنعتی و کشاورزی شامل فضولات کارخانه ها حشره کش ها و کودهای شیمیای می باشد برای بررسی چگونگی حرکت ومهاجرت این الوده کننده های محیط زیست وپیش بینی و جلوگیریهای لازم و حذف موادزائد ازمحیط مذکور نیازبه اطلاعات دقیق ازخواص هیدرولیکی محیط شامل ضریب نفوذپذیری و منحنی خصوصیات نگهداشت آب درخاک می باشد روشهای متعددی برای اندازه گیری مستقیم خصوصیات هیدرولیکی محیط متخلخل وجود دارد اغلب این روشها وقت گیر وپرهزینه می باشد استفاده ازروشهای غیرمستقیم تخمین خواص هیدرولیکی محیط متخلخل جایگزینی مناسب برای روشهای مستقیممی باشد یکی ازاین روشهای غیرمستقیم که موردتوجه محققین علم فیزیک خاک و جریان درمحیط متخلخل می باشد روش حل معکوس تخمین پارامترهای مورد بحث می باشد