مقاله روش زيرفضاي يک بعدي اصلاح شده در تحليل ديناميكي غير خطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۳۹۵ تا ۴۰۶ منتشر شده است.
نام: روش زيرفضاي يک بعدي اصلاح شده در تحليل ديناميكي غير خطي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش اجزاي محدود
مقاله تحليل ديناميكي غيرخطي
مقاله روش ريتز اصلاح شده
مقاله كاهش ابعاد فضا
مقاله آناليز عددي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطارنژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پاچناري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش اجزاي محدود سيستم هاي با درجات آزادي نا محدود را به مدلي با تعداد درجات آزادي محدود كه رفتار فيزيكي مشابهي دارند، تبديل مي كند. روش هاي تغيير مبنا اين تعداد درجه آزادي را به تعداد محدودتري در مختصات جديد تبديل مي كند. يكي از روش هاي تغيير مبنا با استفاده از بردارهاي ريتز-ويلسون حاصل مي شود كه به دليل ساده تر بودن استخراج و وابستگي به بار ديناميكي در بسياري موارد بر روش مرسوم تغيير مبنا يا استفاده از بردارهاي ويژه برتري دارد. همچنين از معايب بردارهاي ويژه مي توان به هزينه بالاي محاسباتي در سيستم هاي بزرگ و در نظر نگرفتن عامل بارگذاري اشاره کرد. تعداد كم بردارهاي ريتز لازم در مقايسه با بردارهاي ويژه و در نظر گرفتن توزيع مكاني بارگذاري خارجي و محتواي فركانسي غالب بارگذاري، پژوهشگران را به طرف استفاده از بردارهاي ريتز سوق داده است. روش هاي تغيير مبنا در مسايل غيرخطي به دليل تغييرات پياپي ماتريس هاي سيسستم اغلب كارايي زيادي ندارند. روش زيرفضاي يک بعدي تعميم يافته راه حل مناسبي براي تحليل مسايل غيرخطي هندسي ديناميكي با تكنيک ريتز-ويلسون ارايه مي كند. در اين مقاله روش زير فضاي يک بعدي تعميم يافته در تركيب آن با تکنيک مود-شتاب براي تحليل مسايل ديناميكي غيرخطي به كار گرفته شده است. با تكيه بر مولفه خطاي داخلي و روش زير فضاي يک بعدي تعميم يافته معياري اصلاحي با استفاده از تکنيک مود-شتاب براي به هنگام كردن بردارهاي پايه مورد نياز در تغييرات سختي در آناليز ديناميكي غيرخطي پيشنهاد شده است. نتايج نشان دهنده دقت و سرعت مناسب روش اصلاح شده است.