سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر آریابرزن – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نر مفزار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشک
محمدرضا میبدی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده:

سرویس جستجوی منابع در گرید با دریافت مشخصات منابع، نشانی منابعی که با مشخصات توصیف شده تطابق دارند را باز میگرداند . منابع گونانی درگرید به اشتراک گذاشته میشود . کاربران و کاربردها ١ در مورد منابع به اشتراک گذاشته اطلاعات کمی دارند و یا هیچگونه اطلاعاتی ندارند که این خود مانع بزرگی در استفاده از منابع میباشد . بدین منظور » سرویسهای اطلاعاتی « برای پشتیبانی از عمل جستجوی منابع طراحی شدهاند . » سرویس اطلاعاتی گرید ٢( GIS ) « ، اطلاعات مربوط به منابع توزیع شده در گرید را نگاهداری میکند و به پرسشهای مرتبط به آن منابع پاسخ میدهد . » سرویس اطلاعاتی گرید « از چندین منبع اطلاعاتی به نام در دایرکتوریهایی به نام ٤( GRRP ) « پروتکل ثبت گرید » تشکیل میشود که توسط ٣« فراهمکننده اطلاعات »« پروتکل پرسش گرید » ثبت می شوند . سرویسها، کاربردها و یا کاربران، با استفاده از ٥« دایرکتوری جمعی » ٦( GRIP ) ، برای جستجوی نهادها و دستیابی به « دایرکتوریهای جمعی » و یا «راهمکنندگان اطلاعات » ، ازجزئیات بیشتر درمورد منابع، پرس و جو میکنند . در تعریف » سرویس اطلاعاتی گرید ] « ۱ [ ، چگونگی انتخاب تکنیکهای تخصیص نهادها به دایرکتوریها و همچنین روشهای ایجاد شبکهای کارا و مقیاسپذیر از دایرکتوریها، مشخص نشده است . در این مقاله یک ساختار » سلولی – سلسله مراتبی « برای سازماندهی دایرکتوریها در« سرویس اطلاعاتی گرید »پیشنهاد میشود و سپس مورد ارزیابی قرار میگیرد