مقاله روش سنتي بهره برداري از جنگل هاي شمال، ارزيابي آثار به توده و خاک جنگل (مطالعه موردي: جنگل خيرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: روش سنتي بهره برداري از جنگل هاي شمال، ارزيابي آثار به توده و خاک جنگل (مطالعه موردي: جنگل خيرود)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش سنتي حمل چوب
مقاله صدمه به توده
مقاله کوبيدگي خاک
مقاله وزن مخصوص ظاهري
مقاله زادآوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جورغلامي مقداد
جناب آقای / سرکار خانم: مجنونيان باريس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چوبکشي با حيوانات در بسياري از مناطق، حتي در کشورهاي صنعتي، گزينه اي مناسب است. در مقايسه با تجهيزات چوبکشي زميني، استفاده از حيوانات به هم خوردگي و کوبيدگي خاک و صدمه به توده باقي مانده را به طور معني داري کاهش مي دهد. اين تحقيق در پارسل هاي ۲۲۰ و ۲۲۵ بخش نمخانه جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود انجام گرفت. به منظور ارزيابي صدمه به تجديد حيات و گروه هاي زادآوري در اثر حمل چوب با قاطر، آماربرداري صد در صد از زادآوري هاي موجود در مسير هاي مال رو قبل و بعد از عمليات حمل چوب، به انجام رسيد. نمونه برداري مربوط به کوبيدگي خاک در مسيرهاي حمل چوب با قاطر صورت گرفت. نتايج اين بررسي نشان داد که در اثر حمل چوب به شيوه سنتي با قاطر، ۲۲ درصد از تجديد حيات عرصه جنگل خسارت ديدند و نکته قابل توجه اين است که در اثر اين شيوه حمل چوب، هيچ گونه صدمه به درختان سرپا مشاهده نشد. در مجموع ۳/۴ درصد از کل منطقه در اثر کاربرد عمليات حمل سنتي دچار به هم خوردگي و درجاتي از کوبيدگي شد. آناليز واريانس اثر دفعات عبور و شيب بر وزن مخصوص ظاهري خاک، نشان داد که دفعات عبور قاطر و شيب و اثر متقابل آنها اثر معني داري بر وزن مخصوص ظاهري خاک ندارند (۰۵/۰>p). همچنين نتيجه آزمون t جفتي نشان داد که حمل چوب به روش سنتي از نظر آماري اثر معني داري بر وزن مخصوص خاک در مسيرهاي حمل چوب قبل و بعد از تردد قاطر دارد.