سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حاجی عاطفت دوست – شرکت برق منطقه ای فارس، شیراز، ایران
محمدحسین قامت – بخش برق دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
علیرضا ذوالقدر اصلی – بخش برق دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده:

نویزهای ضربه ا ی و چند مسـیرگ ی از مهمتـرین علـت هـا ی ایجاد خطای بیت ی در سیسـتم هـا ی PLC مـ ی باشـ د . در ایـنمقاله، شبیه ساز ی سیستمOFDM 1 در خطـوط قـدرت PLC
( ، به عنوان بستر ی برا ی ارسال اطلاعات انجام گردیده اسـت . نتایج حاصل از شبیه ساز ی نشان م ی دهـد کـه بـا اسـتفاده از تکنیک OFDM می توان سرویس های با نرخ بیت و قابلیـت
اطمینان بالا را بر روی سیستم PLC ارسـال نمـوده و تـا حـد زیادی م ی توان بر مشکل چند مسیرگ ی و نویزها ی ضـربه ا ی ایجاد شده ناش ی از خطوط انتقال قدرت فائق آمـد و BER را
تا حد زیادی کاهش داد