مقاله روش شناسي تحقيقات علي، مقايسه اي در حوزه امنيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: روش شناسي تحقيقات علي، مقايسه اي در حوزه امنيت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش شناسي
مقاله روش تحقيق
مقاله روش علي
مقاله مقايسه اي
مقاله روش پس رويدادي
مقاله امنيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مقاله حاضر بررسي روش شناسي تحقيق در حوزه امنيت است. روش شناسي تحقيق فرايندي است که از طريق آن شواهد لازم، گردآوري و تبديل به يافته  مي شود. بنابراين، چگونگي گردآوري و تفسير داده ها به نحوي که ابهام حاصل از آن ها به حداقل ممکن کاهش يابد، به روش شناسي تحقيق مربوط است. يکي از مهم ترين فعاليت هاي مربوط به روش شناسي تحقيق، تعيين نوع يا طرح تحقيق است. طرح هاي تحقيق را به صورت کلي به دو دسته کمي و کيفي تقسيم مي کنند. پژوهش تاريخي، اقدام پژوهشي، قوم نگاري و … از جمله طرح هاي تحقيق کيفي محسوب مي شوند. مهم ترين طرح هاي تحقيق کمي عبارتند از تحقيق توصيفي، تحقيق رابطه اي (همبستگي و علي- مقايسه اي) و تحقيق آزمايشي. در اين مقاله کاربرد روش تحقيق علي- مقايسه اي يا پس رويدادي، در حوزه امنيت مطرح شده است. به اين منظور، با استفاده از روش کتابخانه اي، تعدادي از پژوهش هاي انجام شده که در آن ها از روش علي مقايسه اي استفاده شده بود، مورد بررسي قرار گرفت و چگونگي کاربرد اين روش در حوزه امنيت تشريح گرديد.