مقاله روش شناسي سازه انگاري در حوزه روابط بين الملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۱۸۳ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: روش شناسي سازه انگاري در حوزه روابط بين الملل
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سـازه انگاري
مقاله هستي شناسي
مقاله معرفت شناسي
مقاله روابـط بين الملل
مقاله سياست خارجي
مقاله فرهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيني علمداري جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: راسخي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله پس از بررسي بنيان هاي فرا نظري، ديدگاه هاي سازه انگاري در مورد روابط بين الملل، سياست خارجي و فرهنگ، مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
اينکه چگونه يک رشته دعواي جديد معرفت شناختي و هستي شناختي سازه انگارانه مبناي ارايه رويکرد جديدي در عرصه روابط بين المللي قرار گرفته است. در مقاله حاضر پيامدهاي اين امر براي نظم بين الملل، نهادهاي بين الملل، فرهنگ جهاني و هويت ها مورد بحث قرار مي گيرد. در اين نوشته در پاسخ به اين پرسش كه روش شناسي سازه انگاري در روابط بين الملل بر چه مبنايي عمل مي كند؟ اين فرضيه را مطرح مي كند كه «در سازه انگاري واقعيت به عنوان يک برساخته بيناذهني اجتماعي و حاصل تعامل ساختار و کارگزار در نظر گرفته شده است» و پيامدهاي اين امر براي تحليل روابط بين الملل و عملکرد دولت ها در سياست جهاني رديابي مي شود و در نهايت کارکردهاي فرهنگ در تکوين سازه انگارانه نظام بين الملل مورد بررسي قرار مي گيرد.