مقاله روش شناسي «طراحي نظام ارزيابي عملکرد کارکنان در موسسات آموزش عالي: مورد دانشگاه فردوسي» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آموزش عالي ايران از صفحه ۱۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: روش شناسي «طراحي نظام ارزيابي عملکرد کارکنان در موسسات آموزش عالي: مورد دانشگاه فردوسي»
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام ارزيابي
مقاله مديريت عملکرد
مقاله مديريت منابع انساني
مقاله دانشگاه فردوسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنچيان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحي نظام ارزيابي در چهارچوب مديريت عملکرد، برايند برنامه ريزي راهبردي براي همه سازمان ها از جمله دانشگاه هاست. در اين مقاله به صورت فشرده، روش اجراي طرحي براي ارزيابي از عملکرد کارکنان دانشگاه ها معرفي مي شود. ميدان تحقيق دانشگاه فردوسي مشهد در سال هاي ۱۳۸۵ و ۸۶ است. هدف تحقيق، توسعه اي است که در آن انتخاب روش ها و برنامه هاي داوطلب تغيير، در درجه نخست بر پايه مطالعه ضرورت تغيير و سپس ويژگي هاي ممتاز آن در سازمان مورد نظر انجام مي گيرد. به اين منظور در مرحله اول، از «روش تحقيق ارزشيابي»، براي قضاوت درباره ارزش نظام موجود استفاده شد و طراحي نظام جديد بر اساس نتايج مرحله اول و بر اساس اجماع متخصصان ومديران صورت گرفت. مقاله حاضر، ضمن پرهيز از ورود به مباحث نظري، با قصد معرفي چگونگي مراحل طراحي تا تدوين و اجرايي شدن نظام ارزيابي عملکرد کارکنان به صورت ويژه و در يک سازمان، دانشگاه فردوسي، تنظيم شده است. قابليت بازتعريف روش ارايه شده در طراحي نظام ارزيابي عملکرد کارکنان اين دانشگاه، مي تواند الگوي قابل توجهي براي ساير سازمان ها و دانشگاه ها به شمار آيد. در پايان و بر اساس تجربيات به دست آمده، دلالت هاي اجرايي براي ايجاد تغيير و توسعه در نظام هاي ارزيابي منابع انساني ارايه شده است.