سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد ستاره – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با هدف ایجاد روش شناسی خوردگی میکروبی، گروههای مختلفی از میکروارگانیزم ها با استناد به منابع علمی معتبر بعنوان عامل ایجاد خوردگی در نظر گرفته شده و روش تشخیص آنها تعیین شد. این گروهها عبارتند از : باکتری های احیا کننده اهن، باکتریهای اکسید کننده اهن، باکتریهای اکسید کننده گوگرد، باکتریهای ازت، باکتریهای احیا کنند سولفات و میکروبهای مولد اسیدهای آلیر و لایه زیستی.
وجود میکروبهای فوق در تاسیسات نفتی و برجهای خنک کن مورد سنجش قرار گرفت. این سنجش در تاسیسات نفتی در سهمحدوده دمایی محیطی : ۱۰-۲۵ ، ۲۵-۲۳۵ ، ۳۵-۵۰ درجه سانتی گراد انجام و طی آن نمونه ها از نقاط مختلف هر سیستم با استفاده از ظروف استیل اخذ شدند. نمونه ها، در سرما به آزمایشگاه منتقل، سپس در محیطهای اختصاصی و عمومی، کشت گردیدند. نتایج مبین وجود بسیاری از انواع میکروبهای پیش گفته در تاسیسات مورد بررسی بود. این مسئله اثبات نمود که در بررسی خوردگی میکروبی با توجه به حساسیت مختلف میکروبها به مواد ضد میکروبی، علاوه بر باکتریهای احیا کننده سولفات، سایر میکروبهای هوازی، بیهوازی و میکروائروفیل ذخیل در خوردگی میکروبی بر اساس دسته بندی و روش شناسی ارائه شده باید مورد توجه قرار گیرند.