سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشیار،مرکز تحقیقات فناوریهای زیست محیطی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاهپور اهواز
حسین یوسفی – استادیار،دانشگاه علوم تحقیقات تهران
معصومه عصاره زادگان – کارشناسی ارشد

چکیده:
مقدمه:بخش کشاورزی از مهمترین بخش های تاثیر گذار بر محیط زیست است.طرح عظیم توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سطح استان خوزستان آثار مثبت زیادی همچون درآمدزایی،اشتغال زایی،تبدیل زمینهای بایر به زمینهای کشاورزی قابل استفاده،افزایش تولیدات کشاورزی استان و..را به همراه داشته است،اما مانند سایر واحد های تولیدی دارای اثرات زیست محیطی منفی متعددی در مراحل مختلف تولیداتش می باشد.بررسی آثار زیست محیطی فعالیت های مختلف کشاورزی همواره مورد توجه بوده است.ارزیابی چرخه حیات به عنوان یک ابزار مدیریت زیست محیطی با رویکرد گهواره تا گور برای ارزیابی سامانه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و قادر است اثرات زیست محیطی را در کل چرخه حیات یک فرآیند مورد ارزیابی قرار دهد.همچنین ارزیابی چرخه حیات امکان تخمین اثرات زیست محیطی تجمعی ناشی از همه مراحل چرخه حیات محصول را فراهم می آورد.مواد و روشها:با عنایت به موارد فوق،تحقیق حاضر،مراحل روش ارزیابی چرخه حیات واستفاده از آن برای ارزیابی اثرات زیست محیطی محصولات نیشکر و صنایع جانبی ایران،مطالعه موردی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی دعبل خزاعی می باشد که در آن فرآیند تولید،مواد ورودی و خروجی،ویژگی های کمی و کیفی ،میزان تولید سالانه و به ازای کل اراضی و همچنین سرچشمه تولید آلایندهای مختلف زیست محیطی ناشی از فعالیت های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی دعبل خزاعی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت و هر مواد به فرآیند کارکردی آن ارتباط داده شده و اثرات ناشی از فعالیت آن واحد مشخص شد.بحث ونتایج:نتایج نشان داد که تولیدات این شرکت دارای اثرات زیست محیطی قابل توجهی از نظر تخلیه انرژی غیر تجدید شونده،آلودگی هوا،گرمایش جهانی،آلودگی خاک،فرسایش خاک،کاهش حاصلخیزی خاک،آلودگی آب رودخانه کارون،تهدید گونه های آبزی منطقه و همچنین تاثیر بر سلامت ساکنین منطقه به ویژه از لحاظ ایجاد بیماریهای تنفسی می باشد.نتیجه گیری: مقایسه نتایج این پژوهش با موارد مشابهی نظیر تحقیقات رنوف در سال ۲۰۱۰برای صنایع نیشکر استرالیا مشخص نمود که در حال حاضر در استرالیا با مدیریت نوین وبااستفاده از تجهیزات جدید تولید در بخش کشاورزی و صنعت باحداقل تولید آلودگی صورت می گیرد.درنهایت اقدام به ارائه راهکارهای مدیریتی و پیشنهاداتی جهت استفاده مدیران و مسئولین شرکت توسعه نیشکر دعبل خزاعی بعنوان مورد مطالعاتی و تمامی شرکت های هفت گانه نیشکر در سطح کشورو همچنین مسئولین و تصمیمم گیرندگان بخش محیط زیست شد.