سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن اصیلی – شرکت برق منطقه ای خراسان، دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار

چکیده:

در این مقاله روشی برای پیش بینی تحقق توان درخواستی یک متقاضی عمده در طول سالهای پس از درخواست برق ارائه شده است. با گروهبندی متقاضیان برحسب دیماند و با استفاده از یک پنجره دهساله از اطلاعات دیماند مصرفی بیشینه متقاضی، ضرایب متوسطی با عنوان ضرایب تحقق دیماند برای هر گروه محاسبه می شود. خصوصیت روش محاسباتی مطرح شده سادگی و انطباق آن با اطلاعاتی استکه در حال حاضر در شرکتهای برق منطقه ای و توزیع کشور ثبت می شود. در پایان ضرایب تحقق دیماند برای مجموعه ای از صنایع محدوده شهر مشهد مورد محاسبه قرار گرفته است.