سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا مصطفی قره باغی – استادیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

امواج دریا در حین پیشروی به سمت ساحل، موقعیت لحظه ای خط ساحلی را به طور متناوب به جلو و عقب می برند. مدل عددی مناسبی از این حرکات مرزی، برای یک مدل هیدرودینامیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اغلب روشهای موجود بر اساس الگوریتمهای تصریحی بوده و فیزیک صحیح این پدیده در آنها اعمال نشده است. همچنین در این روشها، برای حالت دو بعدی در صفحه افقی، فرض بر کوچک بودن زاویه پیشروی موج نسبت به خط عمود بر ساحل می باشد. روش ارائه شده در این مقاله بدون نیاز به چنین فرضهایی و بدونبکارگیری روشهای مصنوعی، قادر است حرکات متناوب خط ساخلی را با بکارگیری یک الگوریتم تلویحی مدل نماید. این روش با بکارگیری شبکه بندی که اندازه شبکه های مجاور خط ساحلی آن با زمان متغیر می باشند، موقعیت لحظه ای خط ساحخلیرا که عمق کلی آب در انجا برابر صفر می باشد با استفاده از پروفیل سطح آب محاسبه شده در نقاط قبلی، تعیین کند. نتایج عددی حاصل از مدل عددی تهیه شده نه تنها با نتایج آزمایشگاهی، بلکه با راه حل های تحلیلی (در صورت وجود) توافق بسیار خوبی را نشان می دهد و حتی در حالت دو بعدی در صفحه افقی ، برای مواردی که زاویه پیشروی موجنسبتا بزرگ می باشد بخوبی جوابگو است.