سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی شبانکاره – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسن طباطبایی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هر نهشته معدنی که حاوی فلزی با ارزش اقتصادی است و در فضای میان سنگ ها محصور شده است به تریج با کم شدن غلظتش در حاشیه به میزان زمینه محلی نزدیک می شود. این ایده باعث مطرح شدن بحث هاله های اولیه ژئوشیمیایی در اطراف کانسار ها می شود که در مراحل پی جویی و اکتشاف کانسارها بیشترین اهمیت در اکتشاف منابع نفت و گاز نیز می توان از آنها بهره جست.
تحلیل هاله های اولیه ژئوشیمیایی توسط بررسی غلظت عناصر مختلف در افق های مختلف کانسار صورت می گیرد. هدف از این بررسی به دست آوردن سری منطقه بندی عناصر برای تعیین عناصر فوق و تحت کانساری جهت به دست آوردن سطح فرسایش کانسار می باشد.
روش های مختلفی برای بررسی و تحلیل منطقه بندی هاله های اولیه ژئوشیمیایی نظیر روش گریگوریان ، روش سالاووف وجود دارد.
در روش گریگوریان، ابتدا شاخص منطقه بندی محاسبه شده و سپس بر اساس گرادیان تغییرپذیری شاخص منطقه بندی، سری منطقه بندی عناصر مشخص می گردد. در روش سالاووف از محاسبه مرکز ثقل نمودارهای نسبت جفت عناصر استفاده می شود. اما در این روش ایرادات منطقی وجود دارد. تحقیقات ما در مورد ابداع روش سری منطقه بندی ته نشست عناصر انساری بر اساس مرکز ثقل اصلاح شده نمودار نسبت جفت عناصر اجازه داده تا اثر گشتاور از محاسبات حذف شود. در این روش سعی شده تا ایرادات روش سالاووف برطرف شود و برای انجام محاسبات آن نیز نرم افزاری ارائه گردیده است.
با توجه به نمونه های ژئوشیمیایی از مغزه های گمانه های اکتشافی در یک پروفیل از معدن مس پورفیری سونگون، منطقه بندی و شاخصهای ژئوشیمیایی با هر سه روش گریگوریان، سالاووف و مرکز ثقل اصلاح شده (محور سطح) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که این شاخص می تواند به عنوان معیارهای ژئوشیمیایی ارزیابی سطح فرسایش در جوانب افقهای زیرین معدن مورد مطالعه و همچنین درمناطق کانی سازی شده مس پورفیری با همین ژنز بکار روند.