سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباسعلی تسنیمی – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس
سید شاکر هاشمی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

قابهای بتن مسلح هنگامی که تحت اثر زلزله های قوی قرار می گیرند انتظار می رود با ورود به دامنه غیرخطی تغییر شکل، کمک موثری در جذب و اتلاف انرژی داشته باشند. لازم است این تغییر شکل و رفتار غیرخطی صحیح پیش بینی شود و میزان آن متناسب با سطح عملکرد قاب مورد بررسی باشد. برای مدلسازی رفتار غیرخطی المانهای قاب بتن مسلح عوامل مختلفی از جمله ظرفیت مقاومتی، نحوه تغییرات سختی و مقاومت در اثنای بارگذاری، پیوستگی بتن و میلگرد، جابجایی میلگرد در داخل بتن و اثر نیروی برشی موثر بوده و باید بدرستی مدلسازی کردند. در بین عوامل اشاره شده، نحوه اعمال برخی از آنهامانند میزان مقاومت، نحوه تغییرات مقاومت و سختی در اثنای بارگذاریبه کمک نوع رفتار هر کدام از مصالح بتن و میلگرد قابل مدلسازی می باشد. به عنوان مثال این اثرات را می توان در منحنی تغییرات تنش- کرنش لحاظ نمود. اما پیوستگی بین میلگرد و بتن و لغزش ناشی از تضعیف پیوستگی دو عامل اندرکنش بتن و میلگرد می باشد که لازم است اثرشان در مدلسازی رفتار غیرخطی به روش مناسبی لحاظ گردد. در این تحقیق اثر اندرکنش بتن و میلگرد به روشهای مختلف در تحلیل غیرخطی قاب بتن مسلح اعمال شده استو مدل تحلیلی مورداستفاده مدل لایه ای (FIBER MODEL)می باشد. ضمن از میان برداشتن فرض پیوستگی کامل بتن و میلگرد، اثر لغزش در روش مذکور اعمال شده است. با بکارگیری روشهای مختلف اعمال اثر لغش در رفتار تحلیلی، یک قاب بتن مسلح دوبعدی آزمایش شده روی میز لرزه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحلیلی به دست پامده با نتایج تجربی موجود مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که در نظر گرفتن اثر اندرکنش بتن و میلگرد دقت محاسبه پاسخ را افزایش می دهد ولی میزان این دقت در روشهای مختلف متفاوت می باشد.