سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی شاهوردی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود میرزایی – دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله روش ناهمگن تطبیق شبکه بی سازمان برای معادلات غیر لزج اویلر دو بعدی ارائه گردیده است. برای ایجاد شبکه تطبیقی از گرادیان میدان فشار استفادهمی شود. شبکه اولیه بروش جبهه پیشرو و پرایر تولید می شود. سپس شبکه مثلثی بصورت خودرکار در نواحی با تغییرات شدید گرادیان ریز می شود. عمل تطبیق با اضافه کردن گره، پاک کردن لبه، جابجایی اضلاع و جابجایی گره انجام می گیرد. با تغییر دادن پارامتر ، تعداد مثلث در ناحیه نیز می توان ، شبکه را در نواحی با گرادیان کم درشت کرد. معادلات اویلر دوبعدی با استفاده زا روش تجزیه بردار شارسینتیک حل می شوند. در این روش با توجه به تئوری توزیعذرات در مکانیک آماری و ارتباط معادله بولتزمن با معادلات اویلر، شارهای غیر لزج محاسبه میشوند. در نهایت برای نشان دادن دقت الگوریتم، جریا مافوق صوت روی لبه تراکمی – انبساطی و جریان مافوق صوت روی برآمدگی دایره ای تحلیل شده و نتایج بدست آمده با نتایج سایر مراجع مقایسه شده است.