سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین جاویدی – دانشگاه فردوسی مشهد
علی دیهیمی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای رتبه بندی حوادث اتفاقی شبکه های قدرت براساس نظریة مجموعه های فازی ارائه می گردد . برای شناسائی حوادثی که تأثیرات شدیدی بر سیستم قدرت می گذراند،ابتدا حوادثی را که منجر به قطع بار، قطع تولید با پدیدة تبدیل به جزیره ها می شوند، مشخص نموده، سپس برای بقیة حوادث از طریق اجرای برنامة پخش بار دکوپلة سریع(FDLF)با تکرار ۱p-1Q ، توان انتقالی خطوط ولتاژ باسها را پس از وقوع هر حادثه محاسبه می نمائیم . بدیهی است کهتخصص افراد و تجربیات اپراتورها نقش مهمی در ارزیابی امنیت سیستم قدرت ایفا می نماید، لذا بر این اساس به هر متغیر بدست آمده پس از اعمال یک حادثه به سیستم با توجه به تجربة اپراتورهای سیستم، درجة شدتی نسبت داده می شود که این مقدار،معرف قابلیت آسیب رسانی آن متغیر به سیستم قدرت می باشد . از آنجا که تخصصها و تجربیات اپراتورها بصورت عبارات لفظی و کلامی مطرح می گردند، دقیق نیستند . لذا این عدم دقت را می توان براحتی توسط مجموعه های فازی بیان نمود . پس از آنکه درجة شدت متغیرها ( توان انتقالی خطوط و ولتاژ باسها ) برای هر حادثه بصورت مجموعه های فازی بیان شد، با استفاده از استنتاجهای فازی اندیس شدت تأثیر هر حادثه محاسبه می گردد . بدین ترتیب تنها حوادثی که تأثیرات شدیدی بر سیستم قدرت دارند،انتخاب شده و مورد بررسی دقیقتری قرار می گیرند . در نهایت، کارآیی روش ارائه شده در این مقاله به کمک شبکه های نمونة ۵۷, ۳۰, ۱۴ و ۱۱۸ باس استاندارد IEEE مورد ارزیابی قرار گرفته و مزایای آن در مقایسه با یکی از روشهای مطرح قبلی [۱] به اثبات رسیده است .