مقاله روش هاي ارزيابي عملکرد ايمني جاده اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۹۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: روش هاي ارزيابي عملکرد ايمني جاده اي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمني جاده اي
مقاله ارزيابي مالي
مقاله تحليل پوششي داده
مقاله تحليل مولفه هاي اساسي
مقاله داده کاوي
مقاله روش هاي آماري
مقاله روش هاي تحليل چند معياره
مقاله شاخص هاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايمني جاده اي معمولا با عدم وجود تصادفات و تلفات مشخص مي شود. اهميت اين مساله معمولا برعکس اندازه گرفته مي شود. ايمني در جاده ها مساله پيچيده اي شامل مولفه هاي مختلف بوده و براي دستيابي به سطح مطلوب آن، درک عميق مساله ايمني جاده و شناخت همه مولفه هاي موثر و تخمين ميزان تاثير هر يک در اين مهم، امري ضروري است و با هدف تخصيص بهينه بودجه محدود، بهبود ايمني جاده اي انجام مي گيرد. محققان بر اين باورند که مقايسه عملکرد ايمني، تنها با احتساب تعداد تلفات و تصادفات جاده اي کمکي به شناخت اصولي مشکل ايمني جاده و رفع آن نخواهد کرد. براي ارزيابي ايمني جاده اي، روش هاي متعددي ارايه شده است که مي توان آنها را به روش هاي ارزيابي اقتصادي – اجتماعي برنامه هاي ايمني جاده اي، شامل روش هاي تحليل چند معياره و روش منفعت – هزينه و روش هاي ساختاري بررسي ايمني جاده شامل داده کاوي و روش هاي آماري تقسيم بندي کرد. از ميان روش هاي ذکر شده، روش هايي براي ارزيابي ايمني جاده اي مناسبند که بتوانند حداکثر شاخص هاي ايمني جاده و اندرکنش هاي آنها را به طور همزمان مورد تحليل و بررسي قرار دهند، مانند روش هاي مبني بر شاخص عملکرد مرکب، تحليل پوششي داده ها و داده کاوي. ساير روش ها مثل روش منفعت – هزينه به عنوان مکمل اين روش ها مي تواند مطرح باشد. در اين مقاله سعي شده است اولا با مرور روش هاي ارزيابي مطرح در حوزه ايمني جاده اي، روش هايي را که امکان مديريت بهتر ايمني جاده ها فراهم مي کنند، معرفي شود. ثانيا استفاده از روش تحليل مولفه هاي اساسي به عنوان يک روش کاهش دهنده تعداد متغيرها و پيش نيازي براي حصول شاخص هاي واقعا موثر در ايمني جاده اي و نيز روشي براي تحليل صحيح تر داده هاي حجيم تصادفات پيشنهاد داده شده است.