مقاله روش هاي تجاري سازي در آموزش عالي و چالش هاي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آموزش عالي ايران از صفحه ۳۵ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: روش هاي تجاري سازي در آموزش عالي و چالش هاي آن
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عضو هيات علمي
مقاله دفاتر ارتباط با صنعت
مقاله تجاري سازي و دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم نيا شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: عمادزاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ساكتي پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانشگاه ها جهت افزايش سهم منابع درآمد اختصاصي خود در جستجوي روش هاي متفاوتي هستند که از آن جمله تجاري سازي تحقيقات است. يکي از نشانه هاي اين تغيير رويکرد، تاسيس و رشد دفاتر انتقال فناوري در دانشگاه ها مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين ديدگاه اعضاي هيات علمي و دستاندرکاران دفاتر ارتباط با صنعت نسبت به روشهاي تجاري سازي و موانع احتمالي آن صورت گرفت تا بتواند به برنامه ريزان در توسعه مطلوب آن کمک نمايد.
در اين تحقيق پيمايشي جهت کسب ديدگاه فعالان حوزه انتقال فناوري از روش مصاحبه استفاده شد. انتخاب افراد بر مبناي روش نمونه گيري طبقهاي نسبي صورت گرفت و در طراحي و تنظيم سوالات از نظرات متخصصان با تجربه حوزه تجاري سازي استفاده شد.
نتايج نشان داد که دستاندرکاران ارتباط با صنعت نقش اين دفاتر را در فرايند تجاري سازي نسبت به اساتيد اساسيتر ارزيابي کردهاند و ۷۸ درصد جمعيت مصاحبه شوندگان موفقيت تجاري سازي را منوط به تعامل پويا و موثر اين دفاتر با ساير واحدهاي ذيربط در دانشگاه مي دانند. اولويت روش هاي تجاري سازي تحقيقات از ديدگاه پاسخگويان به ترتيب شامل: قراردادهاي تحقيقاتي مشترک (۴۱ درصد)، تشکيل شرکت هاي تجاري (۲۷ درصد)، ثبت اختراعات (۲۲ درصد) و ارايه خدمات مشاورهاي (۱۰ درصد) بوده اند. دو چالش کم توجهي به فرهنگ کارآفريني و نيز وجود تضاد بين تجاري سازي با وظايف سنتي دانشگاه در زمينه آموزش و تحقيقات بنيادي از سوي هر دو گروه به طور نسبتا يکسان بيان شده اند.