مقاله روش هاي تخصيص مبتني بر نياز منابع نظام سلامت و ارزيابي وضع موجود تخصيص منابع به استان هاي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حكيم از صفحه ۸۰ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: روش هاي تخصيص مبتني بر نياز منابع نظام سلامت و ارزيابي وضع موجود تخصيص منابع به استان هاي ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخصيص منابع
مقاله تخصيص مبتني بر نياز
مقاله نظام سلامت
مقاله عدالت
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اکبري ساري علي
جناب آقای / سرکار خانم: اوليايي منش عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عرب محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تخصيص بهينه و مبتني بر نياز منابع از وظايف مهم نظام سلامت مي باشد. هدف اين مطالعه مقايسه روش هاي موجود تخصيص منابع و تطبيق آنها با شرايط کشور و همچنين بررسي امکان انتخاب و بومي سازي ترکيبي از اين شاخص ها و ارزيابي وضع موجود تخصيص منابع نظام سلامت در ايران بر اساس آنها است.
روش کار: با استفاده از بانک هاي اطلاعاتي Medline و Google Scholar و تماس با افراد خبره، روش ها و شاخص هاي تخصيص مبتني بر نياز منابع شناسايي شدند و با انتخاب ترکيب مناسبي از آنها نسبت سهم هر استان از منابع نظام سلامت برآورد گرديد. سپس وضع موجود تخصيص منابع در ايران بررسي و با وضعيت تخصيص منابع مبتني بر شاخص هاي منتخب مقايسه شد.
يافته ها: مهم ترين شاخص هايي که براي تخمين نياز مناطق مختلف به منابع نظام سلامت مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از جمعيت، مرگ و مير، شاخص هاي اقتصادي-اجتماعي، هزينه هاي مربوط به بيماري هاي شايع، هزينه هاي اضافي مربوط به مناطق دور افتاده و روستايي، ميزان مصرف منابع در گذشته، خدمات پزشک خانواده و هزينه هاي دارويي. هر کشور با توجه به شرايط خود و ميزان دسترسي به داده ها، ترکيبي از اين شاخص ها را استفاده کرده است. مقايسه مدل مبتني بر شاخص هاي منتخب با وضع موجود تخصيص بودجه وزارت بهداشت نشان مي دهد ۱۲ استان از بودجه زيادتر، ۱۴ استان از بودجه کمتر و ۴ استان از بودجه متناسب برخوردار بوده اند.
نتيجه گيري: ترکيب مناسبي از جمعيت، مرگ و درجه محروميت هر استان مي تواند به تخصيص مبتني بر نياز منابع نظام سلامت کمک نمايد. بين منابع تخصيص يافته و مقدار بودجه اي که بر اساس روش مبتني بر نياز محاسبه شده است در برخي استان ها اختلاف زيادي وجود دارد. توسعه و تکميل اين الگو و استفاده از اطلاعات دقيق مي تواند مبناي مناسبي براي تخصيص منابع باشد.