مقاله روش هاي مقابله با استرس كاركنان پليس در آستانه بازنشستگي و ارتباط با ويژگي هاي فردي آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۵۳۵ تا ۵۶۰ منتشر شده است.
نام: روش هاي مقابله با استرس كاركنان پليس در آستانه بازنشستگي و ارتباط با ويژگي هاي فردي آنها
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت استرس Stress Management
مقاله نگهداشت کارکنان Retention
مقاله بازنشستگي پليس Police Retirement
مقاله استرس پليس Police stress
مقاله دوره پيش از بازنشستگي Pre-retirement period
مقاله روش هاي مقابله با استرس
مقاله Stress coping techniques
مقاله فرماندهي انتظامي استان يزد Yazd Province Police Command (YPPC)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي راد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كاملي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي بيوكي سيدجلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هر دوره از زندگي پشر با استرس همراه است. افراد براي مقابله با استرس در دوره هاي مختلف زندگي، از جمله دوره بازنشستگي، از روش هاي مختلفي استفاده مي کنند. هدف اين تحقيق تعيين روش هاي مقابله با استرس در كاركنان پليس در آستانه بازنشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد و ارتباط با ويژگي هاي فردي آنها مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش، مطالعه اي توصيفي – تحليلي به روش مقطعي مي باشد. حجم نمونه مورد مطالعه ۱۳۵ نفر مي باشد كه به صورت تصادفي ساده انتخاب و جمع آوري اطلاعات با ابزار پرسشنامه، ويژگي هاي فردي و مقياس استاندارد واكنش هاي رفتاري ناشي از استرس (روش هاي مقابله اي به منظور ارزيابي شيوه هاي مواجهه با استرس) انجام شده است (a=0.39). براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون كروسكال واليس استفاده شده است.
يافته ها: نتايج تجزيه و تحليل داده ها بيانگر وجود تفاوت در كاربرد بعضي از روش هاي مقابله با استرس در ميان كاركنان در آستانه بازنشستگي مي باشد. در بررسي نتايج، مشاهده مي شود که بين واكنش هاي رفتاري و ويژگي هايي نظير توانايي براي ادامه خدمت، تعداد افراد تحت تكفل و رضايت شغلي، ارتباط معنادار آماري وجود دارد. در صورتي كه بين كاربرد اين روش ها و ويژگي هاي چون تحصيلات و وضعيت اقتصادي رابطه معنادار آماري مشاهده نگرديد.