مواد و روش تحقيق

در اين تحقيق آزمايشهايي که براي اندازهگيري نرخ خوردگي طراحي شدهاند عبارتند از تقليل وزن ، پلاريزاسيون خطي و آزمايش استاندارد سيلندر چرخان (RCE)، که همراه با کوپنهاي ۱۰۱۸ مورد استفاده قرار گرفته و جزييات آن در ادامه آورده شده است .

جنس کوپنها-نمونه هايي که به عنوان کوپن و الکترود کاري در آزمايشهاي تقليل وزن و منحنيهاي پلاريزاسيون استفاده شده است از فولادهاي کم کربن ١٠١٨ مي باشند.

سطح نمونه ها طبق استاندارد (ASTM G١) در چند مرحله براي وارد شدن در محلول آماده سازي شده اند.در ابتدا نمونه ها به طور مکانيکي بوسيله سمباده هاي شماره ٤٠٠ تا ١٠٠٠ پاليش شده و سپس با آب مقطر شسته ، خشک  و تا انجام آزمايش در دسيکاتور نگه داري شده اند.  قبل از وارد شدن نمونه ها به ظرف آزمايش نيز سطح قطعه با استون زدوده گرديده و با آب مقطر شسته و خشک شده اند.

الکترود ديسک /چرخان  محلول آزمايش -محلول آبي مورد استفاده CCآب نمک ۳/۵%از کلريد سديم ميباشد. فاز دوم نيز CCميعانات گازي حاوي هيدروکربن هايي ، بين C تا C مي باشد که  مقدار و نوع هيدروکربن هادرجدول (۱)آمده است .

دماي شعله ور شدن ميعانات در oC-  صورت مي گيرد و در oC- اين مايع شروع به ريزش ١ مي کند.ديگر  خصوصيات و همچنين ، مقدار ترکيبات موجود در ميعانات آناليز شده در جدول ۲آمده است .