سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز میرزایی ضیاپور – دانشگاه محقق اردبیلی- گروه مهندسی مکانیک
ابراهیم عبدی مقدم – دانشگاه محقق اردبیلی- گروه مهندسی مکانیک
سید کریم شفقی اصل – دانشگاه محقق اردبیلی- گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

انرژی خورشیدی قابل دریافت سالیانه در ایران بیش از ۴۰۰۰ برابر کل انرژی مصرف کنونی کشور است، کوششهای زیادی جهت استفاده از این انرژی به عمل آمده است که موفقترین آنها به لحاظ کارآیی گرمایی کلکتورهای صفحه تخت خورشیدی (FPCS) هستند که امروزه در سرمایش و گرمایش ساختمانها بکار میروند . پارامترهای مختلفی در جذب انرژی تابشی و اتلاف انرژی جذب شده توسط FPCS دخیل هستند که به عنوان نمونه میتوان به صفحه جاذب و جنس و ضریب شکل آن، به پوشش شفاف، به فضای بین صفحه جاذب و پوشش شفا ف (محفظه) و نحوه انتقال گرما و اتلاف انرژی در این فض ا که در ارتبا ط با جنس و فشار گاز درون محفظه است، اشاره نمود. در کار حاضر شبیه سازی کامپیوتری از داده های هواشناسی برای بررسی تاثیرات جنس و فشار گاز درون محفظه بر روی کارآیی گرمایی FPCS انجام شده است. نشان میدهیم که اگرگاز درون محفظه کلکتور(هوا یا آرگون) تا فشار ۱۰ پاسکال تخلیه شود ، کارآیی گرمایی کلکتو ر برای هوای تخلیه شد ه ۲۷ ٪ و برای آرگون تخلیه شده ۳۶ ٪ میباشد، یعنی تخلیه گا ز آرگون به جای هوا کارآیی کلکتور را ۹% افزایش میدهد. نتایج حاصله از شبیه سازی به لحاظ کیفی با نتایج تجربی محققان مطابقت دارد.