سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی مرگانی –

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از روش های تحلیل انرژی به کمک نمودارهای راندمان حرارتی و تحلیل اکسرژی به کمک نمودارهای بازگشت ناپذیری به بررسی و بهینه سازی نیروگاه های بخار سیکل رانکین جهت یافتن شرای ط بهینه سیکل و همچنین مقایسه نتایج حاصله از ایندو روش که به ترتیب برمبنای قانون اول و دوم ترمودینامیک بنیان نهاده شده است، مبادرت نموده ایم .
سیکل های مورد بررسی ما به تفکیک شا مل سیک ل بازگرمایش، بازیاب و بازگرمایش – بازیاب می باشند . در سیکل بازگرمایش میزان بهبود راندمان حرارتی برای یک مرحله باز گرمایش، نسبت به سیکل رانکین ساده معادل %٢ و برای دو مرحله بازگرمایش، معادل %٣ به دست آمد . همچنین در این سیکل اثر پارامترهایی مانند دمای حداکث ر بازگرمایش و دما و فشار حداکثر سیکل، بر روی راندمان حرارتی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید که افزایش این پارامترها به افزایش راندمان حرارتی منجر می شود .
در مورد سیکل های بازگرمایش ـ بازتاب که از گرمکن های تغذیه نوع باز استفاده شده است، نتایج به دست آمده را با نتایج کار دیگران مانند Habib و همکاران وی در بدست آوردن موق عیت بهینه گرمکن های تغذیه ( نوع بسته ) و همچنین Haywood و روش تحلیلی ایشان، مقایسه ای صورت داده شده است . از مقایسه نمودارهای به دست آمده از هر دو روش به خدمت گرفته شده چنین تفس یر می شود که تحلیل های انرژی و اکسرژی در به دست آوردن شرایط بهینه سیکل، تطابق ک امل دارند ولی روش دوم دارای توانمندی های بیشتری در ارائه یک تحلیل درست از کل سیکل و همچنین تک تک اجزاء آن و تعیین سهم هر یک در میزان ناکارآمدی های سیکل می باشد . در انتها با یک سری فرضیات قرین به واقعیت برای سیکل بازگرمایش ـ بازتاب با شرایط مشخص شده در قبل، یک
بالانس اکسرژی برای کل سیکل و اجزاء آن صورت داده و سهم هر یک از اجزاء را در تعیین ناکارآمدی های سیکل تعیین می نماییم که ملاحظه می گردد بویلر بالاترین سهم و پمپ ها پایین ترین سهم را دارند .