تجزیه و تحلیل داده ها

پس از مرحله جمع آوری داده ها محقق باید به تجزیه و تحلیل دادههای خام بپردازد. روش های آماری محقق را قادر میسازد تا دادههای عددی را کاهش داده، ارزیابی کند، مورد تفسیر قرار داده و نتیجه را ارائه کند. از این رو آگاهی از روش های آماری ضروری است. آمار علم بررسی مشخصات از نظر کمی است که کیفیت مشخص کننده های آن جمعیت را نیز نشان میدهد. آمار علاوه بر این که در تجزیه تحلیل دادهها دخالت دارد، در کلیه مراحل تحقیق از جمله در مرحله انتخاب مسئله، تهیه اهداف و فرضیهها نیز کاربرد دارد. برای تجزیه و تحلیل دادهها مراحل مختلفی باید طی شود که به شرح زیر است:

۱- آماده کردن دادهها برای تجزیه و تحلیل به صورت کدگذاری برای پاسخهای موجود در پرسش نامه.

۲- از آنجا که امروزه برای تجزیه و تحلیل دادهها انواع نرم افزارهای رایانهای وجود دارند، میتوان در این مرحله از یکی از آنها استفاده نمود.

۳- پس از وارد کردن دادهها بر طبق دستورالعمل هر نرم افزار در رایانه، باید برای اطمینان از درستی دادهها، انها را کنترل کرد.

۴- پس از تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرم افزار انتخاب شده، باید نتایج حاصل در قالب جداول و نمودارها تنظیم گردد.

تفسیرنتایج

در این قسمت محقق بایستی در پی ارائه دلیل برای نتایج حاصل از تحقیق خویش برآید. از این رو وی با توجه به تحقیقات سایر محققین در منابع مورد مطالعه خود دلیل لازم را ارائه می نماید. همچنین محقق در این قسمت به ذکر پیشنهادها و نقاط ضعف کار خود نیز میپردازد.