سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد فاتحی مرجی – استادیار دانشکده معدن دانشگاه یزد
امیرحسین کوهساری – استادیار دانشکده معدن دانشگاه یزد
امین حسین مرشدی – دانشجوی دانشکده معدن دانشگاه یزد

چکیده:

یکی از موضوعات مهم در صنایع سنگ آهن جدایش هماتیت و مگنتیت از هم است روش های پیشنهاد شده در این مقاله بدین منظور طراحی شده اند. روش های مورد نظر روشهای ثقلی (بر اساس تختلاف چگالی) هستند. مرحله بعدی باید یک ظرف استوانه ای شکل مدرج را طراحی کرد. پس از آن کل جرم مواد ورودی به جسم استوانه ای را باید تعیین کنیم. با وجود جرم کل مواد ورودی و درصد اکسیدهای موجود آنالیزهای شیمیایی (Xrd ,Xrf) می توان جرم هر یک از اکسیدهای آهن قابل تعیین است. بعد آب وارد ظرف می شود و ظرف شروع به حرکت دورانی می کند و باعث ایجاد نیروی جانب مرکز می کند. به وسیله چگالی هر یک از کانه ها می توان حجم آن ها را حساب کرد و بعد از این مرحله ارتفاع هر یک از کانه های موجود در ظرف استوانه ای قابل محاسبه است. پس از آن مجموع ارتفاع کانه ها را محاسبه می کنیم و ارتفاع کانه ها را با استفاده از نوار مدرج نیز اندازه گیری می کنیم اختلاف دو عدد را محاسبه می کنیم. بعد مرحله خطاگیری است و ارتفاع ها را تصحیح می کنیم. با توجه به اینکه کانه با چگالی بیشتر (مگنتیک) در ته ظرف قرار می گیرد و به همین ترتیب هماتیت در قسمت بالا قرار می گیرد. روش بعدی با استفاده از دو معادله است که یکی معادله جرم دو کانی و چگالی و دیگری معادله مجموع ارتفاع دو کانی است و نیازی به آنالیزهای شیمیایی (Xrd ,Xrf) نیست ولی دقت روش اول بیشتر است زیرا دارای مرحله خطاگیری است.
روش های بعدی با استفاده از عناصر واسطه سنگین (گالن) و حل شدن در مایع است که با رابطه پیشنهاد شده می توان میزان عناصر واسطه را با توجه به اینکه چگالی محلول باید بین چگالی هماتیت باشد را پیش بینی کرد و با تشکیل این محلول مگنتیت ته نشین می شود و هماتیت به صورت سرباره قابل برداشت است.
روش دیگر با استفاده از انتخاب کانی هایی باید که دارای چگالی بین چگالی هماتیت و مگنتیت و دارای رنگ متفاوت و روشت (ولاستونیت) باشد. که لایه و لاستونیت به صورت میان لایه بین مگنیت و هماتیت قرار می گیرد که مگنیت در پایین و لاستونیت و هماتیت در بالای ولاستونیت قرار می گیرند.