سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر میرزایی – دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی – بنیاد شهید و امور ایثارگران – معاونت
غلامرضا کرمی – دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی – بنیاد شهید و امور ایثارگران – معاونت
حسن عراقی زاده – دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی – بنیاد شهید و امور ایثارگران – معاونت

چکیده:

بروز سوانح و بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه، با پیامدها و عواقب روانی اجتماعی متعددی همراه اسـت . باتوجـه بـه تبعـات حاصل از پیامدها، تلاش برای کاستن از اثرات درد و رنج روان شناختی افراد جامعه بلادیده، یک وظیفه ضروری بـر متخصـصان بهداشت روانی است . مداخلات روانی اجتماعی به مجموعه فنون و روش های درمانی که برای کمک به افـراد، در جهـت کنتـرل
شرایط بحران زا و با هدف کمک و امداد به قربانیان بلایا که در هر زمان پس از بلایا کـه افـر اد دچـار بحـران مـی شـوند اطـلاق می گردد ( اهرنرایک و مک کواید ).۲۰۰۱ علائم اختلال استرس پس از حادثه به سه دسته کلی طبقه بندی شـده انـد : یـادآوری و تجربه مجدد صحنه های دردنـاک حادثـه اجتنـاب از افکـار و موقعیـت هـای یادآورنـده مربـوط بـه حادثـه و کرختـی هیجـانی برانگیختگــی شــدید ( کــاپلان و ســادوک . (۲۰۰۳ یکــی از مــؤثرترین روش هــای روانــی اجتمــاعی در درمــان مبتلایــان بــه(PTSD)درمان های شناختی، رفتاری (cognitive Behavior therapy)به همراه شـیوه هـای حمـایتی اسـت کـه بـه صـورت انفرادی و گروهی اجرا می گردد ( نات و همکاران ۲۰۰۰ ، میرزایی و همکاران ۲۰۰۴ ، فوآ و همکاران . (۲۰۰۴ روش هـای انفـرادی رفتاری شناختی به مجموعه فنون آرمسازی کاربردی عضلانی musele Relaxation آموزش کنتـرل و مـدیریت فـشار روانـی (stress management Training) و مواجهـه سـازی یـا رویـارویی تـصوری و واقعـی Imaginal and invivo Exposureو بازسازی شناختی cognitive Restructuring اخلاق می شود ( فوآ و همکاران ).۲۰۰۶ روش های گروهی به مجموعه روش هایی مانند بازگویی روان شناختی، Psychelegical Debriefing همراه با روش های بهترسازی ذهنی، تشویق و ترغیب افراد به بیـان روایت داستان خود می شود ( یول و همکاران (۲۰۰۲ ، آموزش هنرهای نمایشی و بیانگری Expressive Art بـرای بـرون ریـزی هیجانات و بازسازی احساسات همراه آن ( میچن پام (۲۰۰۰ و مداخلات متمرکز به کارهای گروهی حل سوگ و ضربه می باشـد ( لائور و ولمر . (۲۰۰۲ روش پژوهش حاضر مروری بر ادبیات تحقیـق و بـه صـورت سیـستماتیک صـورت گرفتـه اسـت، منـابع موردنظر مطالعه از بانک اطلاعات پزشکی، MEDLINE مقالات و کتب اصلی در سال های (۱۹۸۰-۲۰۰۶) گردآوری شده است . یافته های بررسی حاضر بر روی افراد مبتلا به PTSD ناشی از بلایای طبیعی، حـوادث غیرمترقبـه، جنـگ و تهـاجم جنـسی و تصادفات با وسایل نقلیه بیانگر آن است در مرا حل حاد و فوریتی پس از سانحه درمان شناختی – رفتاری جزء مؤثرترین درمان ها خصوصاً روش مواجهه سازی می باشد و در مراحل مزمن و شدید PTSD دارو درمانی خصوصاً SSRIs به عـلاوه روش هـای روان درمانی CBT مؤثر می باشد . نتیجه گیری از مرور درمان هـای روانـی اجتمـاعی، ایـن مجموعـه روش هـای درمـانی را بهتـرین و مؤثرترین رویکرد را در کارآزمایی کنترل شده تصادفی معرفی کرده است .