سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد براتی – دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات
محمد مهدی مجیدی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
قاسم محمدی نژاد – استادیار دانشگاه شهید باهنرکرمان

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی روش های بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه در سه گونه اسپرس (شامل O. sintenisii ،Onobrychis viciaefolia و O. Melanotericha) و یک گونه یونجه یکساله (Medicago scutellata) انجام گردید. در آزمایش اول روش ها ی فیزیکی و در آزمایش دوم روش شیمیایی (استفاده از اسید سولفوریک غلیظ در زمانهای مختلف ) در دو حالت وجود و عدم وجود غلاف مورد بررسی قرار گرفت . از روش های فیزیکی ، تیمارهای سایش و سوزاندن در تمام موارد با یکدیگر و با شاهد اختلاف معنی داری نداشتند که می تواند به دلیل عدم توانایی روش های فوق د ر برطرف کردن مانع فیزیکی غلاف باشد . در کلیه ی گونه های مورد بررسی تیمار حذف غلاف باعث افزایش درصد و سرعت جوانه زنی بذور گردید . تیمار شیمیایی (استفاده از اسید سولفوریک غلیظ) در حالت عدم وجود غلاف در گونه ها ی O. sintenisii ،O. viciaefolia و O. Melanotericha باعث افزایش بسیار معنی داری درصد و سرعت جوانه زنی گردید در حالی که در گونه M. scutellata به دلیل جوانه زنی بسیار مناسب شاهد تاثیر تیمارهای مختلف شیمیایی معنی دار نبود . در گونه ی M. scutellata در حالت وجود غلاف استفاده از اسید در همهی زمان ها موجب از بین رفتن کامل جنین و در نتیجه عدم جوانه زنی گردید. در هر دو گونه ی O. viciaefolia و O. sintenisii استفاده از اسید به مدت ۳۰ دقیقه بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی را موجب گردید. در مجموع از بین روش های فیزیکی، تیمار حذف غلاف بیشترین بهبود را در جوانه زنی بذر ایجاد نمود در حالی که بهترین زمان تیمار با اسید به نوع گونه ی مورد نظر بستگی داشت.