سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد امینی رئوف – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
پرویز قدوسی – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تخمین زمان و هزینه پروژه تابع شرایط کارگاه ساخت م ی باشد و شرایط خاص کارگاه و زمان اجرا نیز باید در محاسبات منظور گردند .در بحث رو ش های تخمین زمان و هزینه، روش آنالیز فعالی ت ها به عنوان یکی از ابزار دقیق تخمین کاربرد زیادی دارد . در کنار روش آنالیز از روش سه نقط ه ای جهت تخمین زمان و روش هزینه واحد جهت تخمین هزینه استفاده م ی گردد که نتایج دو روش تفاوت قابل توجهی دارند. در حدود ۴۰ % نتایج دو روش تخمین هزینه مشابهت زیادی داشته و ن سبت هزینه روش آنالیز به روش هزینه تقریباً برابر ۱ می باشد ودر ۶۰ % باقی نتایج تفاوت ها زیاد م یباشند به طوریکه میانگین وزنی نتایج، میزان نسبت تخمین هزینه با روش آنالیز به روش هزینه واحد را ۱,۵۲ نشان میدهد.