سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مهدی خلیانی زیوه – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه تبریز
عارف صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه اردکان
مرتضی قیصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه اردکان

چکیده:
یکی از نیازهای رشد و توسعه هر کشور آب است. آب نه فقط برای گسترش شهرها وصنایع لازم است بلکه یکی از عوامل توسعه کشاورزی نیز به شمار می آید که آب هایزیرزمینی از مهمترین منابع آب هستند. بررسی شیوه های تغذیه ی سفره های آب از آنجهت اهمیت داردکه به استفاده بهتر از آبهای زیرزمینی و در نتیجه مدیریت بهترمنابع آب میانجامد. بسیاری از پارامتر ها مانند خصوصیات خاک، توپوگرافی، مقداربارش،تبخیر و تعرق و عمق سطح ایستابی برروی میزان آب نفوز یافته به صورت تراوشعمقی که منجر به تغذیه خواهد شد، موثرند. امروزه روش های متعددی برای تغذیه آبزیرزمینی به کار گرفته می شود، از جمله روشهایی که بشر استفاده میکنند. پخشآب در روی سطح زمین در جهت افزایش کمیت آب زیرزمینی از طریق تراوش بهسطوح آب زیرزمینی است. در بررسی های صحرایی مشخص شده است که فاکتور هایبسیاری مانند سرعت ورود آب به خاک، نوع سطوح تغذیه شونده و طول زمان تماسآب با خاک در میزان تغذیه تأثیر مهمی دارند. با استفاده از روش های ذکر شده در اینپژوهش تا حدودی می توان سفره های آب زیرزمینی را تغذیه کردو از بحران های کمآبی که جهان رو روبه چاش می کشد بکاهد.