سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد علی ززولی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مهدی قربانیان اله آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندرا
اسماعیل قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندرا
مریم باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندرا

چکیده:

امروزه تهیه کود از زباله علاوه بر کنترل مواد زائد جامد و بازیافت مواد آلی، دارای ارزش اقتصادی فراوانی نیز هست که از طریق فروش کمپوست بوجود می آید. این درآمد م یتواند به خوبی جوابگوی بسیاری از هزین ههای جمع آوری و دفع زباله باشد. علیرغم تمام فواید کمپوست، توسعه این صنعت در صورت عدم رعایت جنبه های بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی همچون بلائی ناخواسته سلامت جامعه و محیط زیست کشور را مورد تهدید قرار می دهد. عدم وجود ضوابط و استاندارد، فقدان آزمایشگا ههای مرجع، ناتوانی در انجام آزمای شهای ضروری و عدم آشنایی با روش های صحیح نمونه برداری و حمل نمون ههای جمع آوری شده، از جمله مواردی است که باید جهت ایجاد، توسعه و افزایش کارائی صنایع کمپوست مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که دقت در نمون هبرداری و تهیه نمونه هایی که بیانگر خصوصیات کل توده باشند؛ مهم ترین اصل در صحت آزمایشات انجام شده می باشد؛ نمونه برداری از کمپوست یکی از مستلزمات اصلی برای پایش فرآیند، کنترل کیفیت فروش، طبقه بندی محصولات، بازاریابی و وضع قوانین است. لذا این مقاله پس از مطالعه منابع مختلف با هدف بیان روش صحیح نمون هبرداری و حمل نمونه ها به آزمایشگاه، ارائه شده است.