سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سید ابوالقاسم محمدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

تجزیه ژنتیکی صفات کمی از دهه ۱۹۰۰ . و بعد از بازیابی قوانین مندل با کارها ی هالدن، رایت و فیشر شروع شد . هدف اصلی تج زیه صفات کمی ، تعیین ساختار ژنتیکی صفات از نظر تعداد ژ ن های کنترل کنند ه، تعداد الل های تفکیک شونده در هر مکان، رابطه بین ال لهای یک مکان و مکا نهای ژنی مختلف و در نهایت نحوه تنظیم و تظاهر این ژن ها تحت شرایط محیطی مختلف است . هرچند که براساس رو ش های بیومتریکی برآوردی از تعداد ژن های کنترل کننده و نوع عمل ژن در مورد برخی از صفات حاصل شده بود ولی تا ابداع تکنیک های مولکولی اطلاعات ناقصی در رابطه با ساختار ژنتیکی و نحوه توارث ژ ن های کنترل کنند ه صفات کمی در دسترس بود . استفاده از نشانگرهای DNA به همراه تکنی ک هایی مثل رو ش های همسانه سازی و ریزآرایه ها در مطالع ه صفات کمی ، مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات کمی و نحوه تظاهر و دست ورزی آنها را مانند ژ نهای کنترل کننده صفات مندلی امکان پذیر کرده است . به این ترتیب ، امروزه برای بسیاری از صفات مهم زراعی و اقتصادی در گیاهان مختلف QTL هایی مکان یابی و حتی در مواری تعدادی از این QTL ها همسانه سازی و توالی یابی شده و ژن های اورتولوگ آنها در گون ه ها و حتی جن س های دیگر شناسایی شده اند. این مقاله رو ش ه ای تجزیه ژنت یکی صفات کمی در گیاهان را از زمان شروع علم ژنتیک تا عصر ژنومیک مورد بررسی قرار می دهد.