سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ابوالفضلی – عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین ( ع )

چکیده:

ارگونومی برای افزایش کارایی افراد وبهروری سیستمها به انسان به عنوان عامل اول توجه دارد . سنجش خستگی به دو روش کمی وکیفـ ی انجام می گیرد . در این مقاله به مهمترین روشهای کاربردی سنجش خستگی اشاره می شود . شاخص های انـرژی مـصرفی،ضـربان قلـبوحاصل ضرب ضربان قلب در فشار،تنش گرماییاز این جمله اند . در سنجش خستگی روانی وحالت بازدارندگی کار نیـز آزمایـشات تـست هوشیاری ،تست توجه وتست عکس العمل وجود دارندکه در این مقاله نحوه محاسبه ضریب هوشیاری ونـسبت خـستگی توضـیح داده مـی شود .
برنامه ریزی استراحت با توجه به میزان انرژی مصرفی وفرمول پیشنهادی مارل واسپیتزرمحاسبه می گردد . در روش کیفی سنجش خستگی از تست برگاستفاده می شود . نتایج این تست تا حدود زیادی قابل اعتماد می باشد . دراین مقاله بعضی ازروشهای فوق در مورد دو نوع خودروی نظامی ازمایش گردیده است و نتایج ان بیان شده است