مقاله روش هضم مايکروويوي براي سنجش ميزان يد ادرار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۶۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: روش هضم مايکروويوي براي سنجش ميزان يد ادرار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج مايکرو ويو
مقاله هضم اسيدي
مقاله يد ادرار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزان مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي پريچهره
جناب آقای / سرکار خانم: بهدادفر ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در سنجش يد ادرار، مرحله هضم يکي از مراحل اساسي به منظور حذف مواد تداخل کننده و نيز آزادسازي يد از نمونه ادرار محسوب مي شود. حرارت دادن محلول داراي اسيد به مدت يک ساعت علاوه بر طولاني شدن زمان سنجش، همواره مشکل ايمني در هضم اسيدي به شيوه حرارتي را مطرح ساخته است. هدف از اين مطالعه جايگزيني امواج مايکروويو به جاي حرارت الکتريکي در هضم و سنجش يد ادراري بود.
مواد و روش ها: هضم نمونه هاي ادرار در محيط اسيد کلريک به شيوه رايج حرارت الکتريکي و نيز امواج مايکروويو انجام شد. ميزان يد توسط واکنش معروف سندل – کالتوف و نقش کاتاليزوري يد در واکنش سريم (+۴) و آرسنيک (+۳) انجام شد. يافته ها به منظور افزايش سرعت و دقت، در ميکروپليت و توسط دستگاه خوانشگر الايزا خوانده شد. حساسيت، دقت و قياس يافته ها به هر دو روش بررسي شد.
يافته ها: فقط ۱۰ دقيقه استفاده از توان ۸۰ وات امواج مايکروويو براي هضم کامل نمونه ادرار کافي بود. محدوده عملکرد اين روش ۲۰ تا ۴۰۰ ميکروگرم در ليتر بود. ضريب تغييرات درون آزموني ۶٫۷ تا ۹٫۳% و ضريب تغييرات برون آزموني ۹٫۸ تا ۱۲٫۳% محاسبه شد. يافته هاي حاصل از اين روش با روش رايج هضم اسيدي همبستگي خوب (ضريب رگرسيون ۰٫۹۲۸) و توافق (شيب ۰٫۹۶۳) داشت. ميزان بازيافت ۹۱ تا ۱۱۳% بود. حساسيت روش اندازه گيري ۵ ميکروگرم در ليتر محاسبه شد.
نتيجه گيري: داده هاي حاصل از اين مطالعه نشان داد که روش هضم به شيوه امواج مايکروويو جايگزين مناسبي براي هضم به روش حرارت الکتريکي است و قادر به کاهش زمان سنجش و افزايش ايمني روش است. کاهش هزينه دستگاه نيز مزيت ديگر اين شيوه هضم محسوب مي شود.