مقاله روش همگرايي آزمون باند، تعامل بين سرمايه انساني و بهره وري کل عوامل توليد در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي از صفحه ۳۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: روش همگرايي آزمون باند، تعامل بين سرمايه انساني و بهره وري کل عوامل توليد در ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري کل عوامل توليد
مقاله سرمايه انساني
مقاله آزمون باند ARDL آزمون عليت
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي شادمهري محمدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: ناجي ميداني علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: جندقي ميبدي فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره وري کل عوامل توليد به عنوان منبع پويا و دایمي رشد اقتصادي تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد، که بر اساس نظريه هاي موجود، سرمايه انساني به عنوان يکي از مهمترين عوامل اثرگذار شناخته مي شود. بنابراين در مطالعه حاضر نقش سرمايه انساني در ارتقاي بهره وري کل عوامل توليد در اقتصاد ايران براي دوره زماني ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين راستا براي سرمايه انساني دو بعد سلامت و آموزش در نظر گرفته شد و اثر آنها در کنار ساير عوامل موثر برسطح بهره وري بررسي گرديد. نتايج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL)  نشان مي دهد که، متوسط سال هاي تحصيل نيروي کار و نسبت مخارج بهداشتي به توليد ناخالص داخلي (به عنوان جانشين هاي سرمايه انساني از نوع آموزش و سلامت) اثر مثبت و معني دار بر سطح بهره وري دارند. نتايج آزمون عليت نيز، وجود رابطه علي يک طرفه را ازسوي سرمايه انساني بر بهره وري کل عوامل توليد تاييد مي نمايد.