مقاله روش پايان بندي در شعر قيصر امين پور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در ادب پژوهي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: روش پايان بندي در شعر قيصر امين پور
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسن مقطع
مقاله ردالمطلع
مقاله برگردان
مقاله پايان بندي
مقاله قيصر امين پور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك منش مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه به کلام پاياني در شعر از ديرباز مورد توجه شاعران بوده است. اين توجه در سروده هاي کلاسيک به صورت حسن مقطع و رد المطلع، و در شعر نو به شكل شيوه اي که نيما آن را «برگردان» ناميده است، به چشم مي خورد. پس از نيما توجه به پايان اشعار از حد كاربرد شيوه برگردان شعري فراتر رفته و در مسير تكاملي شعر جاي خود را به آنچه در دوره اخير «پايان بندي» (Ending) مي گويند، داده است. بسامد و تنوع شيوه هاي پايان بندي، شعر قيصر امين پور را از زيبايي و قدرت تاثير دوچنداني برخوردار كرده است. اين توجه به «پايان بندي» و نوآوري در اين شيوه به اندازه اي است كه مي توان وي را در پردازش پاياني شعر، شاعري خلاق و صاحب سبك خواند. در اين پژوهش، با نگاهي كوتاه به سير توجه به پايانه اشعار و ضمن بيان كاركرد شگفت اين شيوه، شگردها و نوآوري هاي قيصر در پايان بندي اشعارش دسته بندي و بررسي شده است.