سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رضا فیضی درخشی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد رضا کنگاوری – دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

تشخیص مرز بین کلمات در دیکدر واج به کلمه در تشخیص گفتار کاربرد دارد. در این مقاله به بررسی روش پس ترتیب فازی برای تشخیص مرز کلمات در دنباله ای از واجهای پشت سر هم خواهیم پرداخت. مساله ای که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از جداسازی کلمات در یک دنباله از واجها که مرز بین کلمات در آن معین نشده است. در این مقاله ابتدا یک رابطه فازی روی واجها تعریف م یگردد و سعی می شود رابطه پس ترتیب بین واجها و مرز بین کلمات استخراج گردد. سپس از این رابطه فازی برای تشخیص مرز بین کلمات استفاده م یشود. پس از آموزش مدل توسط مجموعه آموزشی، آزمایشهایی برای تعیین دقت این مدل در تعیین مرز کلمات برای دادگان آزمون ترتیب داده شد. نتایج این آزمایشها نشان می دهد که این روش از قابلیت خوبی برای تشخیص مرزها برخوردار است و با استفاده از این روش می توان به دقت قابل قبولی در تشخیص مرزها دست یافت.