سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن صادقی نایینی – عضو هیات علمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن صفار دزفولی – عضو هیات علمی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی از جمله عوامل مهمی است که باید در ارزیابی ها و بررسی های محیط های کار که با رویکرد سلامت شغلی انجام می شود مورد دقت قراربگیرد. این علم دامنه وسیعی را بخود اختصاص داده و موارد گوناگونی را از بررسی فعالیت های جسمانی و محاسبات خستگی ناشی از کار گرفته تا ارزیابی های میزان و نحوه تعامل انسان و ماشین و همچنین مسایل ادراکی و شناختی مورد بررسی و سنجش قرار میدهدو این ویژگی ، این علم را قادر ساخته است که ریسک فاکتور های متنوعی که در مشاغل گوناگون یافت می شود را از این منظر مورد مطالعه قرار دهد؛ولیکن این دو مطلب اخیر یعنی دامنه عملکردی وسیع ارگونومی و نیز تنوع مشکلات ارگونومیک مشاغل مختلف بنوعی باعث محدودیت هایی شده است که یکی از مهمترین آن ها که در این مقاله بدان پرداخته شده این نکته است که در بسیاری از بررسی های ارگونومیک ؛نوع یافته ها کیفی می باشند از طرف دیگر در حال حاضر نمی توان یک روش منفرد را برای بررسی عوامل ارگونومیک که بنوعی جامعیت و شمول بیشتری را داشته باشد معرفی نمود.در این مطالعه سعی شده است که با روشی دو مشکل اخیر برطرف گردد. در این بررسی که مبتنی بر روش های ارزش گذاری و همچنین بارش افکار بین کارشناسان ذیربط بوده است ، پرسشنامه ای از سوی مولف معرفی شد و بدنبال آن با نقد و بررسی و ایده یابی و چالش افکار،پرسشنامه ای که در آن سعی گردیده نواقص پیشگفت بر طرف شود حاصل شد و سپس بر اساس نظرات کارشناسی و پایلوت کردن روش در دو صنعت بزرگ و بکمک بهره گیری از روش آنالیز سلسله مراتبی ، برای هر بخش ار پرسشنامه ضریبی به عنوان ارزش کمی هر پرسش استخراج شد.