سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ابراهیم شیرمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه تبریز
ناصرعلی اصغرزاده – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تبریز
شاهین اوستان – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از واکنشهایی که گیاهان و ریزجانداران در شرایط کمبود آهن از خود نشان می دهند، ترشح برخی کی لیت کننده ها است که می توانند با آهن تشکیل کمپلکس دهند و آهن مورد نیاز خود را از این طریق جذب نمایند . برای اندازه گیری کمی ترکیبات سایدروفوری روشهای مختلفی ارائه شده است که از جمله آنها، محلول سنجشگر کرم است . این روش اندازه گیری سایدروفور در محلول رویی محیطهای کشت مایع توسط ۱ آزورول – اس Schwynو (۱۹۸۷) Neilands استفاده شده است . روش دیگر توسط Hydon و همکاران (۱۹۷۳) ارائه شده که این روش برای
اندازه گیری سایدروفور در مایعات داخلی بدن و ترکیبات پیچیده به کار گرفته شده است . در مورد جمع آوری ترشحات ریشه ای Shane و همکاران (۲۰۰۳) پیشنهاد دادند محلول غذایی به مدت ۲ ساعت در تماس با ریشه گیا هان قرار گرفته سپس جمع آوری شود .
علیرغم کارهای انجام شده روشی برای اندازه گیری کم ی ترکیبات سایدرفوری در ترشحات ریشة گیاهان گزارش نشده است . برای این منظور آزمایش تعدیل شده ای بر پایة روش محلول سنجشگر کرم آزورول ـ اس صورت گرفت