سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حاتمی – برق منطقه ای خراسان-قسمت بجنورد

چکیده:

طبق روش متداول جهت تامین برق چراغهای خیابانی در یک شبکه معابر، در ابتدای یک پست توزیع، با نصب یک فتوسل و کنتاکتور مدار فرمان ایجاد نموده که تعدادی خروجی را جهت شبکه معابر بر اساس روشنایی کنترل می نماید. خروجی های معابر عموما بستگی به وضعیت شبکه عمومی آن پست داشته و معمولا به تعداد خروجی های شبکه عمومی، کلید فیوز و کابل جهت خط خروجی معابر نصب می شود. در شبکه هوایی جهت تغذیه چراغهای خیابانی یک رشته سیم با مقطع ۱۶ یا ۲۵ میلیمتر مربع و در شبکه زمینی یک کابل با مقاطع مورد لزوم در کنار شبکه عمومی کشیده می شود. در این مقاله پیشنهاد می شود متعلقات فوق الذکر حذف شده و بجای آن روی هر چراغ خیابانی یک دستگاه فتوسل با آمپراژ پایین نصب گردد.