مقاله روش کيفي و نظريه سازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: روش کيفي و نظريه سازي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش پژوهش
مقاله روش کيفي
مقاله نظريه سازي و فرهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منادي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مشکلات علمي در عرصه علوم انساني در اکثر جوامع غير غربي که صاحب نظريه نيستند، از جمله جامعه علمي ما، نداشتن نظريه هاي بومي بر پايه نظام فرهنگي جامعه است. نداشتن نظريه بومي مشکلاتي را به همراه مي آورد که از همه مهم تر، عدم شناخت دقيق روانشناختي افراد جامعه و جامعه شناسي فرهنگ افراد و نهادهاي اجتماعي آن جامعه است. چرا ما نمي توانيم به نظريه هاي بومي دسترسي پيدا کنيم؟ دلايل متعددي وجود دارد که به نظر نگارنده از همه مهم تر، کاربرد روش پژوهش مي باشد. در جامعه فعلي ما اکثر پژوهش ها به روش کمي که در پارادايم پوزيتيويستي معني دارند، انجام مي شود. بر اين باوريم در صورتي که تحقيقات متعدد توسط پژوهشگران با روش هاي کيفي که منجر به شناخت عميق افراد و بخش هاي مختلف جامعه اعم از ساختارها و کارکردها، به کمک نظريه هاي موجود خارجي بشود، امکان ساختن نظريه را براي پژوهشگران و جامعه علمي فراهم مي سازد. بررسي و مقايسه تعدادي مقاله علمي پژوهشي فرانسوي و ايراني در حوزه هاي جامعه شناسي، روانشناسي و علوم تربيتي نشانگر اين است که از سويي، پژوهشگران داخلي در اکثر مواقع از نظريه هاي غير ايراني (و بيشتر) غربي استفاده کرده، در حالي که مقالات خارجي بيشتر از نظريه هاي بومي خود استفاده کرده اند. از سوي ديگر، پژوهشگران داخلي بيشتر به روش کمي به خصوص با ابزارهاي پرسشنامه هاي استاندارد (که غالبا غربي هستند) به جمع آوري داده هاي خود پرداخته اند، در حالي که پژوهشگران خارجي بيشتر از روش هاي کيفي با تحليل هاي عميق محتواي داده هاي خود و کمتر از روش هاي کمي استفاده کرده اند.